Algemene Voorwaarden

Versie 01, januari 2017

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mooi bij Amarense en een cliënt waarop Mooi bij Amarense deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Mooi bij Amarense vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Mooi bij Amarense aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mooi bij Amarense neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt schriftelijk op een klantenkaart. Mooi bij Amarense behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mooi bij Amarense zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Afspraken

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijk 48 uur voor afgaande aan de behandeling aan Mooi bij Amarense melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mooi bij Amarense het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Mooi bij Amarense de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Mooi bij Amarense moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij dit in onderling overleg hebben afgestemt.

Inspanningen

Mooi bij Amarense zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Mooi bij Amarense zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Betaling

De gemelde prijzen zijn exclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Mooi bij Amarense is betaling via banktransactie mogelijk.

Aansprakelijkheid

Mooi bij Amarense is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mooi bij Amarense is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of het niet opvolgen van advies tijdens een behandeling. Mooi bij Amarense is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging & diefstal

Mooi bij Amarense heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mooi bij Amarense meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Mooi bij Amarense. Mooi bij Amarense moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Mooi bij Amarense de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Mooi bij Amarense en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Op elke overeenkomst tussen Mooi bij Amarense en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst.